외국인·재외국민의 건강보험 적용안내

Information on the Eligibility of Foreigners and Overseas Koreans for National Health Insurance Service

보건복지부

법무부

외교부

hwell 국민건강보험

문의 Inquiry / 상담 Consultation

1577 – 1000
외국어 서비스 단축번호 7번
Dial 7 for information on foreign languages.
033–811–2000
외국어(영어, 중국어, 베트남어) 상담 가능
Service in foreign languages (English, Chinese, Vietnamese) available

※ 상담시간(영문번역) : 평일 오전 9시 ~ 오후 6시 / ※ Sevrice Hours: 9:00 am – 6:00 pm on weekdays

한국에 6개월 이상 체류하면 2019.7.16.부터 건강보험에 당연 가입됩니다

*2019. 7. 16. 기준, 6개월 이상 체류한 경우 가입대상

가입 요건
· 대한민국에 6개월 이상 체류한 외국인 및 재외국민
– 6개월 동안 출국기간의 합이 30일 이하인 경우에는 계속 국내에 체류한 것으로 간주
– 1회 30일을 초과하여 출국하는 경우에는 재입국일로부터 6개월 이상 체류해야 가입 가능
· (예외) 국내 입국 후 즉시 가입대상
– 유학 또는 결혼이민(F-6)의 체류자격으로 입국한 외국인(다만, 외국인등록 이후 가입 가능)
가입 절차
· 6개월 이상 국내 체류한 경우 공단에서 자동 가입처리
· 국내 체류지(거소지)로 건강보험증과 보험료 납부 고지서 발송
다만, 아래의 경우 반드시 가까운 지사(외국인 민원센터)에 방문하여 신고
– 자동가입이 되지 않은 경우(건강보험증 등 미수령 시)
– 가족(배우자 및 미성년 자녀) 동반입국으로, 보험료를 세대단위로 납부하고자 하는 경우
– 국내에서 유학 중인 재외국민 또는 재외동포(F-4)로서, 보험료를 경감받고자 하는 경우

보험료를 납부하여야 보험급여가 가능하고 체납하는 경우 비자연장이 제한됩니다

*2019년도 월 보험료 : 113,050원

보험료 체납의 경우
→ 보험급여 및 비자연장 제한
· (보험급여 제한) 병·의원 방문 시 건강보험 혜택 제한
· (비자연장 등 제한) 외국인의 비자연장 등 각종 체류허가 제한(법무부 출입국·외국인관서)

보험료 자동이체·환급 사전계좌 신청하면 보험료 납부와 환급이 편리합니다

자동이체 및 환급사전계좌 신청
· 자동이체를 신청하면 지정일에 자동으로 보험료 출금
· 환급사전계좌를 신청하면 환급금 발생 즉시 계좌로 수령
※ 신청방법 : 전화, 지사 방문 등

가족 인정 및 서류제출 기준

동일세대 인정기준
· 인정 범위 : 배우자 및 미성년 자녀(만 19세 미만)
· 국내 체류지(거소지)가 동일하여야 함
가족관계서류 제출기준
가족관계서류 제출기준 안내표
서류발급 서류인증 번역공증
가족관계, 혼인·이혼사실 → 국적국 외교부 또는 아포스티유 확인 → 공증받은 한글번역본 첨부

· 번역공증은 대한민국에서도 가능하며, 국적국에서 번역공증을 받은 경우에는 번역본도 외교부 또는 아포스티유 확인 필요
· 서류 유효기간
– 국내서류 : 서류발급일로부터 3개월
– 국적국서류 : 서류발급일 또는 외교부(아포스티유) 확인일로부터 9개월

Korean

Any Foreigner or overseas Korean who has stayed for six months or more* in Korea is subject to the statutory subscription to health insurance from July 16, 2019, onward.

*Six months counting back from July 16, 2019

Eligibility
· Any foreigner or overseas Korean who has stayed in Korea for six months or more (hereinafter the “period”)
– If the total days of your staying abroad are fewer than 30 days during the period, you are considered to have stayed for 6 months.
– I f the total days of staying abroad are more than 30 days, you can register to the national health insurance when the date of six months passed since you have re-entered into Korea
· (Exceptions) Persons entitled to an immediate subscription upon entry into Korea:
– Holders of Study(D-2) or Marriage(F-6) Visa(subject to alien registration with the competent authority)
Subscription Procedure
· NHIS will register you as a self-employed insured in authority when NHIS finds out you have met the period requirement for enrollment.
· NHIS will send you an NHI Card and a bill to your residential address.
Please visit the nearest NHIS office(customer service for foreigners) for subscription in any of the following cases:
– Subscription was not made automatically(NHI Card was not delivered to you)
– When you wish to enroll in the health insurance as a family unit because you arrived Korea with family members(for example, your spouse and minor children)
– When you wish to pay a reduced insurance contribution because you are a student visa holder, or an overseas Korean or as a F4 visa holder(Korean but having foreign nationality).

Health insurance benefit is available only when health contribution is paid. Visa extension is restricted if you pay in arrears.

*Monthly health insurance contribution as of 2019 : KRW 113,050

Late Payment or Nonpayment
→ restricted to get healthcare service and visa extension
· (Restriction on health insurance benefit) when you visit the hospital/clinic, you are not eligible to get health care services
· (Restriction on visa extension) Extension of your stay in Korea may not be granted(by the Korea Immigration Service, MOJ)

Apply for Direct Debit and register a refund account for convenient payment and refund.

Direct Debit and Refund Account
· Apply for Direct Debit for automatic withdrawal of your health contribution from your bank account on the designated date.
· Register a refund account to immediately receive a refund into your bank account.
※ Visit or call to apply.

Family Subscription and Required Documents

Eligibility for a family subscription
· The scope of family members : Spouse and minor children (aged under 19)
· The residential address of the family members’ in Korea must be same as yours.
Documents as a Proof of Family Relationship
Documents as a Proof of Family Relationship
Issue Certify Notarize
Finalize document/s proving family relationship, marriage, divorce, etc. → Have document/s certified by the Foreign Ministry overseas or Apostille. → Have document/s notarized, including document/s’ Korean translation.

· Notarization of translated documents in Korea is accepted. If notarized overseas, the translated version must also be certified by the Foreign Ministry or by Apostille.
· Validity period for documents
– Documents issued in Korea : Three months from the date of issuance
– Documents issued overseas : Nine months from the date of issuance or date of certification by the Ministry of Foreign Affairs(Apostille)

English

自2019年7月16日起,在韩国滞留6个月以上便可加入健康保险。

* 2019年7月16日起,滞留6个月以上者可加入

加入条件
· 在大韩民国滞留6个月以上的外国人及海外国民
– 6个月内出境总天数少于30天仍被视为一直滞留在韩国
– 出境1次超过30天时,须在再入境之日起待满6个月以上方可加入
· (例外)入境后可立即加入者
– 拥有留学或结婚移民(F-6) 滞留资格的外国人(但是须在进行外国人登记后才可加入)
加入步骤
· 在韩国滞留6个月以上时,由公团自动纳入保险
· 向韩国滞留地(居住地) 寄送健康保险证和保险费缴纳单
但是,以下情况必须访问就近的分部(外国人行政服务中心) 申请
– 未自动加入(未领取健康保险证等)
– 亲属(配偶及未成年子女) 陪同入境,欲以家庭为 单位 支付保险费
– 在韩国留学的海外国民或海外同胞(F-4), 欲申请减 少 保险费

缴纳保险费才可享受保险,如有拖欠延签将受限。

*2019年月保险费 : 113,050韩元

如果拖欠保险费
→ 享受保险及延签将受限
· (享受保险受限) 在医院、诊所就医时,健康保险受限
· (延签等限制) 外国人延签等各类滞留许可受限 (法务部出入境·外国人官署)

申请保险费自动转账、退还事前账户,可方便缴纳、退还保险费。

申请自动转账及退还事前账户
· 申请自动转账后,可在指定日期自动缴纳保险费
· 申请退还事前账户,可在产生退还款时立即打入账户
※ 申请方法 : 电话申请或访问分部等

亲属认证及材料提交标准

同户认证标准
· 认证范围 : 配偶及未成年子女(未满19岁)
· 韩国滞留地(居住地)须一致
家属关系材料提交标准
家属关系材料提交标准
文件发放 文件认证 翻译公证
亲属关系,结婚、离婚事实 → 国籍国家外交部或海牙认证 → 附上已公证的韩文翻译版

· 在大韩民国也可进行翻译公证,如果在国籍国家公证,翻译 版本也需进行外交部或海牙认证。
· 文件有效期
– 韩国文件 : 自文件发放日起的3个月
– 国籍国家文件 : 自文件发放日或外交部(海牙)认证后 的9个月

Chinese

Từ ngày 16.7.2019, nếu cư trú ở Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên thì sẽ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm sức khỏe.

* Đối tượng tham gia là người đã cư trú từ 6 tháng trở lên tại Hàn Quốc dựa theo tiêu huẩn là ngày 16.7.2019

Điều kiện tham gia
· Người nước ngoài và Hàn kiều đã cư trú từ 6 tháng trở lên tại Hàn Quốc
– Trường hợp tổng thời gian xuất cảnh trong 6 tháng cư trú đó dưới 30 ngày thì vẫn coi như là đã cư trú liên tục ở Hàn Quốc.
– Trường hợp xuất cảnh quá 30 ngày trong 1 lần, phải cư trú từ 6 tháng trở lên kể từ ngày tái nhập cảnh thì mới có thể tham gia bảo hiểm.
· (Ngoại lệ) Đối tượng tham gia bảo hiểm ngay sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc
– Người nước ngoài đã nhập cảnh vào Hàn Quốc với tư cách lưu trú là du học hoặc di trú kết hôn (F-6) (Tuy nhiên, phải đăng ký người nước ngoài xong thì mới được tham gia bảo hiểm)
Thủ tục tham gia
· Trường hợp đã lưu trú ở Hàn Quốc từ 6 tháng trở lên thì Cơ quan bảo hiểm sẽ xử lý tham gia tự động.
· Gửi thẻ bảo hiểm sức khỏe và giấy thông báo nộp tiền phí bảo hiểm đến nơi lưu trú tại Hàn Quốc(địa chỉ cư trú)
Tuy nhiên, trong trường hợp dưới đây, nhất định phải đến khai báo tại chi nhánh gần nơi cư trú(Trung tâm dân nguyện người nước ngoài)
– Trường hợp chưa được xử lý tham gia tự động(khi chưa nhận được thẻ bảo hiểm sức khỏe, v.v.)
– Trường hợp nhập cảnh cùng gia đình(vợ/chồng và con cái vị thành niên) và muốn nộp tiền phí bảo hiểm theo hộ gia đình
– Trường hợp là Hàn kiều hoặc kiều bào(F-4) đang du học ở Hàn Quốc và muốn được giảm tiền phí bảo hiểm

Phải nộp tiền phí bảo hiểm thì mới được chi trả bảo hiểm, và sẽ bị hạn chế gia hạn visa nếu chậm nộp phí bảo hiểm

* Tiền phí bảo hiểm hàng tháng năm 2019: 113.050 won

Trường hợp chậm nộp phí bảo hiểm
→ Bị hạn chế gia hạn visa và chi trả bảo hiểm
· (Hạn chế chi trả bảo hiểm) Bị hạn chế hưởng các ưu đãi của bảo hiểm sức khỏe khi đến bệnh viện và phòng khám
· (Hạn chế gia hạn visa, v.v.) Hạn chế cấp phép lưu trú như hạn chế gia hạn visa cho người nước ngoài, v.v.(Cơ quan xuất nhập cảnh và người nước ngoài, Bộ Tư pháp)

Nếu đăng ký tài khoản nộp phí bảo hiểm tự động và hoàn tiền từ trước thì việc nộp phí và nhận tiền hoàn lại sẽ trở nên tiện lợi hơn.

Đăng ký trước tài khoản nộp phí tự động và nhận hoàn tiền
· Khi đăng ký chuyển tiền tự động thì tiền phí bảo hiểm sẽ tự động được chi trả vào ngày chỉ định.
· Nếu đăng ký tài khoản nhận hoàn tiền từ trước thì sẽ nhận được tiền hoàn lại ngay khi phát sinh bằng tài khoản này.
※ Cách thức đăng ký : Qua điện thoại, trực tiếp đến chi nhánh của cơquan bảo hiểm, v.v.

Tiêu chuẩn công nhận là thành viên gia đình và việc nộp giấy tờ liên quan

Tiêu chuẩn công nhận là người cùng gia đình
· Phạm vi công nhận : Vợ/chồng và con cái vị thành niên(dưới 19 tuổi)
· Phải có nơi lưu trú tại Hàn Quốc(địa chỉ cư trú) giống nhau
Tiêu chuẩn nộp giấy tờ chứng nhận quan hệ gia đình
Tiêu chuẩn nộp giấy tờ chứng nhận quan hệ gia đình
Cấp giấy tờ Chứng nhận giấy tờ Biên dịch, công chứng
Chứng nhận quan hệ gia đình, quan hệ hôn nhân/ly hôn → Chứng nhận Apostille hoặc Bộ Ngoại giao của nước mang quốc tịch → Đính kèm bản dịch tiếng Hàn đã công chứng

· Có thể biên dịch và công chứng tại Hàn Quốc, hoặc nếu biên dịch công chứng ở nước mang quốc tịch thì cần phải xin xác nhận Apostille hoặc xác nhận của Bộ Ngoại giao vào bản dịch.
· Thời gian có hiệu lực của giấy tờ
– Giấy tờ cấp tại Hàn Quốc : 3 tháng kể từ ngày cấp
– Giấy tờ cấp tại nước mang quốc tịch : 9 tháng kể từ ngày cấp hoặc ngày xác nhận của Bộ Ngoại giao(Apostille)

Vietnamese

韓国に6か月以上滞在した場合 2019.07.16より 健康保険加入が義務付けられます

* 2019年7月16日の時点で6か月以上滞在した場合

加入条件
· 大韓民国に6か月以上滞在した外国人並びに在外韓国人
– 6か月の間、出国期間が合計30日以下の場合、継続的に韓国内に滞在したものとみなす
– 1回で30日を超えて出国する場合、再入国日より6か月以上滞在した場合に限り加入可
· (例外)韓国入国後、直ちに加入対象となる場合
– 留 学または結婚移民(F-6) 滞在資格で入国した外国人(ただし、外国人登録後に加入可)
加入手続き
· 6か月以上韓国に滞在した場合、公団側で自動加入を行う
· 韓国内の滞在地(居所地)宛に健康保険証と納付告知書を送付
ただし、次の場合は必ず最寄りの支社(外国人相談窓口)に訪問して申告しなければならない
– 自動加入されなかった場合(健康保険証等が届かない等)
– 家族(配偶者および未成年の子) と共に入国し、世帯単位 の保険料支払いを希望する場合
– 韓国で留学中の在外韓国人または在外同胞(F-4)が保険料の 軽減を希望する場合

保険料を納付しなければ保険給与が受けられず滞納した場合はビザの延長が制限されます

*2019年度毎月保険料:113,050ウォン

保険料を滞納すると
→ 保険給与‧ビザ延長が制限
· (保険給与の制限) 病院‧医院での健康保険サービスに制限
· (ビザ延長等の制限) 外国人のビザ延長等、各種滞在許可に制限(法務部出入国‧外国人官署)

事前に保険料口座振替を申し込むと保険料納付と還付手続きが簡単になります

口座振替‧還付口座の事前申請
· 口座振替申請:指定日に自動で保険料引き落とし
· 還付口座事前申請:還付金が発生すれば直ちに受け取る
※ 申し込み方法:電話、支社訪問など

家族認定および書類提出基準

同世帯認定の基準
· 認定範囲 : 配偶者、未成年の子(満19歳未満)
· 韓国内の滞在地(居所地)が同じであること
家族関係書類の提出基準
家族関係書類の提出基準
書類発行 書類認証 翻訳公証
家族関係、婚姻‧離婚証明 → 国籍国の外交省/アポスティーユ確認 → 公証済みの韓国語版を添付

· 翻訳公証は大韓民国でも受けられ、国籍を有する国で公証を受けた場合は翻訳版も外交省またはアポスティーユ確認が必要
· 書類有効期限
– 韓国で発行した書類 : 発行日より3か月
– 国籍を有する国で発行した書類 : 発行日または外交省(アポスティーユ)確認日より9か月

Japanese

Автоматическая регистрация в системе медицинского страхования с 16 июля 2019 года для иностранцев со сроком пребывания в Республике Корея более 6 месяцев

* Субъекты для регистрации со сроком пребывания бо лее 6 месяцев по состоянию от 16 июля 2019 года

Условия для регистрации
· Иностранные граждане и этнические корейцы со сроком п ребывания в Республике Корея более 6 месяцев
– Суммарное количество дней выезда из страны должно состав лять 30 и менее дней в течение 6 месяцев
– Если количество дней однократного выезда из страны состав ляет более 30 дней, то отсчет начинается с даты повторного в ъезда в страну Регистрация на страховку возможна после пре бывания в стране более 6 месяцев
· За исключением следующих лиц, подлежащих незамедли тельной регистрации после въезда в страну:
– Иностранцы, въезжающие в страну с целью обучения, а такж е брачные иммигранты (F-6)(Регистрация на страховку возможна по сле прохождения процесса регистрации иностранного лица)
Процесс регистрации
· Осуществление автоматической регистрации в системе м едицинского страхования для иностранных лиц со сроком пребывания в стране более 6 месяцев
· Отправка сертификата медицинского страхования и квита нции об оплате страховых взносов по месту жительства(пр оживания) иностранного лица
В следующих случаях необходимо обязательное посещение ближайшего центра поддержи иностранцев для осуществл ения регистрации для получения медицинской страховки
– Если не была проведена автоматическая регистрация(если не б ыл получен сертификат медицинского страхования)
– Если необходимо включение в страховку и уплату страховых взносов сопровождающих членов семьи(супруга или несовершеннолетних детей)
– В случае необходимости в сокращении медицинских расходов для студентов, обучающихся в стране, для зарубежных корейц ев или для этнических корейцев(F-4)

Для покрытия страховкой медицинских расходов необходимо платить страховые взносы. Продление визы ограничено в случае их неуплаты.

* Ежемесячный страховой взнос на 2019 год : 113 050 вон

Неуплата страховых взносов влечет
→ ограничения в действии страхового покрытия и продлении визы
· (Ограничения на страховое покрытие) Ограничения в покрытии медицинских расходов при посещении больниц и медици нских учреждений
· (Ограничения в продлении визы) Различного рода ограничения при продлении визы для иностранцев(Министерство юстиции, Отдел иммиграционной службы)

С услугой автоматической оплаты и регистрации счета на возврат денежных средств управление страховыми взносами станет легче

Автоматическая оплата и счет на возврат денежных средств
· При подключении услуги автоматической оплаты оплата ст раховых взносов будет осуществляться автоматически в ус тановленный день
· При регистрации счета на возврат денежных средств в случ ае надобности будет происходить незамедлительный возв рат уплаченной суммы
※ Способ подачи заявки на регистрацию : телефонный звонок или личное посещение отделения

Стандарты признания родства и предоставления документов

Стандарт признания родства
· Субъекты : с упруг(а) и несовершеннолетние дети (не достигшие полных 19 лет)
· Место жительства(проживания) должно быть идентичным
Стандарт предоставления документов
Стандарт предоставления документов
Получение документов Подтверждение документов Заверение перевода
Свидетельство о родственных отношениях, о браке, разводе → Подтверждение из иностранного МИДа или апостилирование → Официально заверенный перевод на корейский язык

· Официальное заверение перевода документов возможно и в Республике Корея. В случае получения заверения перевод а в стране проживания необходимо также произвести подт верждение переведенной копии документов в иностранном МИДе или апостилирование
· Срок действия документов
– Документы, полученные в Республике Корея : 3 месяца с даты получения
– Документы, полученные за рубежом : 9 месяцев с даты п олучения документов или с даты подтверждения иностра нного МИДа(апостилирования)

Russian

Солонгос улсад 6 ба түүнээс дээш сараар оршин суувал 2019.7.16 –аас Э.М.Д-д даатгуулах боломжтой

* 2019. 7. 16. байдлаар, 6 ба түүнээс дээш сар оршин суусан бол Э.М.Д-д хамрагдагч болно

Даатгалд хамрагдах нөхцөл
· БНСУ-д 6 ба түүнээс дээш сар оргисн суусан гадаадын иргэн болон гадаадад оршин суугч Солонгос иргэн
– 6 сарын турш улсын хилээр гарсан хугацааны нийлбэр 30 ба түүнээс бага хоног байх тохиолдолд тасралтгүй Солонгост оршин суусанд тооцно.
– 1 удаа 30 хоног хэтрүүлэн улсын хилээр гарсан тохиолдолд дахин хилээр орж ирсэн өдрөөс эхлэн 6 ба түүнээс дээш хугацаагаар оршин сууж байж хамрагдах боломжтой.
· (бусад тохиолдол) Солонгост орж ирсний дараа шууд даатгалд хамрагдагч
– Суралцахаар ирэх болон гэрлэлтээр цагаачлагч(F-6)-ийн статустайгаар хилээр орж ирсэн гадаадын иргэн(Гэхдээ, Гадаад иргэний бүртгэлээ хийлгэсний дараа боломжтой)
Даатгуулах аргачлал
· 6 ба түүнээс дээш сар Солонгост оршин суусан тохиолдолд Э.М.Д-ын газарт автоматаар даатгагдана.
· Солонгос дах оршин суух хаяг(бүртгэлтэй хаяг)-аар Э.М-Д- ын үнэмлэх болон даатгалын төлбөр төлөх нэхэмжлэл илгээгдэнэ.
Гэхдээ, доорх тохиолдолд заавал ойр байрлах салбар(гадаад иргэдэд үйлчлэх төв) – т очиж мэдэгдэх
– Автоматаар даатгагдах боломжгүй тохиолдол(Э.М.Д-ын үнэмлэх зэргээ хүлээн аваагүй тохиолдолд)
– Гэр бүл(гэр бүлийн хүн болон насан хүрээгүй хүүхэд) хамт ирсэн, даатгалын төлбөрийг өрхийн нэгжээр төлөх гэж байгаа тохиолдолд
– Солонгост суралцаж байгаа гадаадад оршин суугч Солонгос иргэн болон гадаадад оршин суугч Солонгос үндэстэн(F-4)-ийхээ хувьд даатгалын төлбөрөөс хөнгөвчлүүлэх хүсэлтэй бол

Даатгалын төлбөрөө төлж байж даатгалын олговор олгогдох бөгөөд, даатгалын өр үүсэх тохиолдолд виз сунгалт хязгаарлагдана

* 2019оны сарын даатгалын хураамж : 113,050вон

даатгалын хураамжаа төлөөгүй тохиолдолд
→ даатгалын олговорт мөн виз сунгалт хязгаарлагдана
· (Даатгалын олговор хязгаарлагдах) эмнэлэг.эрүүл мэндийн газраар үйлчлүүлэх тохиолдолд Э.М.Д-ын олговор олгогдохгүй, хөнгөлөлт эдлэх боломжгүй
· (Виз сунгах зэрэг хязгаарлагдах) гадаад иргэдийн виз сунгалт зэрэг төрөл бүрийн оршин суух зөвшөөрөл хязгаарлагдана(Хууль зүйн яамны дэргэдэг Улсын хилээр орж гарах асуудал эрхэлсэн.гадаад иргэд харъяатын алба)

Эрүүл мэндийн даатгалын хураамжаа автоматаар төлөх⋅буцаан олголтын дансаа урьдчилан бүртгүүлбэл даатгалын хураамж төлөлт болон буцаан олголт хялбар болно

Автоматаар шилжүүлэх болон буцаан олголтын дансаа урьдчилан бүртгүүлэх хүсэлт
· Автоматаар шилжүүлэх хүсэлтээ гаргавал тогтсон өдөр тогтмол автоматаар даатгалын хураамж данснаас зарлагдана
· Буцаан олголтын дансаа урьдчилан бүртгүүлбэл буцаан олголтын төлбөр үүсэх тохиолдолд шууд данс руугаа хүлээн авна
※ Хүсэлт гаргах аргачлал : утсаар, салбарт өөрийн биеэр ирэх г.м

Гэр бүлийг хүлээн зөвшөөрөх мөн бичиг баримт гаргаж өгөх шалгуур

Нэг гэр бүл гэдийг хүлээн зөвшөөрөх шалгуур
· ХҮлээн зөвшөөрөх хүрээ : гэр бүлийн хүн ба насанд хүрээгүй хүүхэд(19 наснаас доош)
· Солонгос дах оршин суугаа хаяг(бүртгэлтэй хаяг) адил байх шаардлагатай
Гэр бүлийн тодорхойлолт гаргах шалгуур
Гэр бүлийн тодорхойлолт гаргах шалгуур
Тодорхойлолт олгох Тодорхойлолт хүлээн зөвшөөрөх Орчуулгын наториат
Гэр бүлийн байдлын, гэрлэсэн эсэх → Харъяалал бүхий улсын ГХЯ болон апостиль шалгах → Наториатаар батлуулсан Солонгос хэл дээрх орчуулгын хувийг хавсаргах

· Орчуулгын наториат нь БНСУ-д ч хийлгэх боломжтой бөгөөд, харъяалал бүхий улсаас орчуулгын наториат хийлгэсэн тохиолдолд орчуулгын хувийг ч мөн адил ГХЯ болон апостиль хийлгэж шалгуулах
· Тодорхойлолтын хүчинтэй хугацаа
– Дотоодын тодорхойлолт : тодорхойлолт олгогдсон өдрөөс эхлээд 3 сар
– Харъяалалын улсын тодорхойлолт : тодорхойлолт олгогдсон өдөр болон ГХЯ(апостиль) шалгасан өдрөөс эхлээд 9сар

Mongolian